An khang phú quý thái thái bình

An khang phú quý thái thái bình.
Bách lão bá niên trường trường thọ. An khang phú quý thái thái bình.
Bách lão bá niên trường trường thọ.