Năm năm xuân như ý.

Năm năm xuân như ý.
Tuổi tuổi ngày bình an. Năm năm xuân như ý.
Tuổi tuổi ngày bình an.