con phải gắng gượng gồng mình

Cuộc sống giữa Sài thành xa lạ và xô bồ, con phải gắng gượng gồng mình Cuộc sống giữa Sài thành xa lạ và xô bồ, con phải gắng gượng gồng mình