Con không cố gắng thì không bao giờ biết khả năng của mình đến đâu

Con không cố gắng thì không bao giờ biết khả năng của mình đến đâu Con không cố gắng thì không bao giờ biết khả năng của mình đến đâu