Con có thể tự quyết định con đường sự nghiệp của mình

Con có thể tự quyết định con đường sự nghiệp của mình nhưng đừng bao giờ xem thường những gì người khác góp ý. Con có thể tự quyết định con đường sự nghiệp của mình nhưng đừng bao giờ xem thường những gì người khác góp ý.