Nếu con muốn các con của mình trưởng thành

Nếu con muốn các con của mình trưởng thành, phải dạy chúng đức tính tự lập ngay từ nhỏ. Nếu con muốn các con của mình trưởng thành, phải dạy chúng đức tính tự lập ngay từ nhỏ.