Con cần phải học và rèn luyện nhiều về đức tính kiên nhẫn

Con cần phải học và rèn luyện nhiều về đức tính kiên nhẫn trước khi muốn có con Con cần phải học và rèn luyện nhiều về đức tính kiên nhẫn trước khi muốn có con