Nếu con để ai đó nắm vận mạng của con bằng sức mạnh của đồng tiền

Nếu con để ai đó nắm vận mạng của con bằng sức mạnh của đồng tiền thì con sẽ lệ thuộc vào hắn tất cả. Nếu con để ai đó nắm vận mạng của con bằng sức mạnh của đồng tiền thì con sẽ lệ thuộc vào hắn tất cả.