Đừng làm điều gì đó

Đừng làm điều gì đó, đừng mặc đồ gì đó và nói gì đó nếu chúng khiến con cảm thấy không thoải mái Đừng làm điều gì đó, đừng mặc đồ gì đó và nói gì đó nếu chúng khiến con cảm thấy không thoải mái