Khi con đau, mẹ sẽ đến bên con

Khi con đau, mẹ sẽ đến bên con bất cứ lúc nào. Vì thế hãy gọi cho mẹ. Khi con đau, mẹ sẽ đến bên con bất cứ lúc nào. Vì thế hãy gọi cho mẹ.