Tình yêu cần sự chờ đợi

Tình yêu cần sự chờ đợi. Kiên nhẫn không bao giờ là thừa thãi Tình yêu cần sự chờ đợi. Kiên nhẫn không bao giờ là thừa thãi