Các ông chồng cần một người vợ

Các ông chồng cần một người vợ, không phải là một "người mẹ" thứ hai. Vì vậy hãy yêu thương chồng của con. Các ông chồng cần một người vợ, không phải là một "người mẹ" thứ hai. Vì vậy hãy yêu thương chồng của con.