Nụ hôn đầu đời cần được trân trọng

Nụ hôn đầu đời cần được trân trọng. Nụ hôn đầu đời cần được trân trọng.