Con sẽ không kiểm soát được những

Con sẽ không kiểm soát được những gì người khác nghĩ về con. Con sẽ không kiểm soát được những gì người khác nghĩ về con.