Những ngày có mái tóc xấu là những ngày

Những ngày có mái tóc xấu là những ngày không thể tránh khỏi. Và tóc ngắn sẽ lại dài ra. Những ngày có mái tóc xấu là những ngày không thể tránh khỏi. Và tóc ngắn sẽ lại dài ra.