Chúa đã nói ngài đã tạo ra mọi thứ tốt đẹp

Chúa đã nói ngài đã tạo ra mọi thứ tốt đẹp, trong đó có con. Vì thế, tình yêu của mẹ, đừng quan trọng quá những gì con nghĩ về cơ thể mình. Chúa đã nói ngài đã tạo ra mọi thứ tốt đẹp, trong đó có con. Vì thế, tình yêu của mẹ, đừng quan trọng quá những gì con nghĩ về cơ thể mình.