Nói xin lỗi là dấu hiệu đầu tiên của điểm mạnh

Nói xin lỗi là dấu hiệu đầu tiên của điểm mạnh không phải là điểm yếu. Nói xin lỗi là dấu hiệu đầu tiên của điểm mạnh không phải là điểm yếu.