Thức khuya để đọc một cuốn sách hay

Thức khuya để đọc một cuốn sách hay không bao giờ là lãng phí thời gian. Thức khuya để đọc một cuốn sách hay không bao giờ là lãng phí thời gian.