Nhà mình không phải là nơi con sẽ sống sau này

Nhà mình không phải là nơi con sẽ sống sau này nhưng sẽ luôn có những người yêu thương con ở đó. Nhà mình không phải là nơi con sẽ sống sau này nhưng sẽ luôn có những người yêu thương con ở đó.