Đã tám mươi rồi tuổi bà ơi!

Cháu lớn khôn rồi mới nhìn lại
Đã tám mươi rồi tuổi bà ơi!
Cháu lớn khôn rồi mới nhìn lại
Đã tám mươi rồi tuổi bà ơi!