Con cháu vững một bề gia thế

Tuổi tám mươi _ bóng cả yên lòng
Con cháu vững một bề gia thế
Tiếng cười vang tiếng nhí nha nhí nhố
Gọi mẹ gọi bà, xưng cố xưng con
Tuổi tám mươi _ bóng cả yên lòng
Con cháu vững một bề gia thế
Tiếng cười vang tiếng nhí nha nhí nhố
Gọi mẹ gọi bà, xưng cố xưng con