Cổ lai hy vượt được bao lăm?

Cổ lai hy vượt được bao lăm?
Niêm Luật trơn chu không bị lẫn
Ngôn từ trôi chảy chẳng hề nhầm
Cầu lông hăng hái thi ngoài nắng
Cờ Tướng say mê đấu dưới râm
Cổ lai hy vượt được bao lăm?
Niêm Luật trơn chu không bị lẫn
Ngôn từ trôi chảy chẳng hề nhầm
Cầu lông hăng hái thi ngoài nắng
Cờ Tướng say mê đấu dưới râm