Thanh thản tâm hồn luôn lãng mạn

Chúc mừng thi hữu bảy mươi lăm
Sức vẫn còn sung, trí chửa hâm
Xướng họa Đường Thi niêm chẳng trật
Gieo vần Lục Bát luật chưa nhầm
Như cây cổ thụ xòe vươn tán
Tựa gốc đề đa tỏa mát râm
Thanh thản tâm hồn luôn lãng mạn
Nam tào ngơ ngác: khéo ta lầm..!
Chúc mừng thi hữu bảy mươi lăm
Sức vẫn còn sung, trí chửa hâm
Xướng họa Đường Thi niêm chẳng trật
Gieo vần Lục Bát luật chưa nhầm
Như cây cổ thụ xòe vươn tán
Tựa gốc đề đa tỏa mát râm
Thanh thản tâm hồn luôn lãng mạn
Nam tào ngơ ngác: khéo ta lầm..!