Chúc mừng các cụ cao niên

Chúc mừng các cụ cao niên
Tuổi xưa nay hiếm ở trên cõi đời
Tuổi già chí vẫn sáng tươi
Sống vui, sống khỏe
Chúc mừng các cụ cao niên
Tuổi xưa nay hiếm ở trên cõi đời
Tuổi già chí vẫn sáng tươi
Sống vui, sống khỏe