Phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn

Phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn
Sống lâu trăm tuổi con cháu đầy đàn
Sức khỏe rồi rào sống lâu hưởng phúc
Phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn
Sống lâu trăm tuổi con cháu đầy đàn
Sức khỏe rồi rào sống lâu hưởng phúc