Sáng ngời tuổi cao Hát vỉa

Sáng ngời tuổi cao Hát vỉa
Người dân nước Việt - Lạc Hồng
Tuổi cao nhưng chí vẫn không chịu già
Bao gương ích nước lợi nhà
Kế thừa truyền thống ông cha
Sáng ngời tuổi cao Hát vỉa
Người dân nước Việt - Lạc Hồng
Tuổi cao nhưng chí vẫn không chịu già
Bao gương ích nước lợi nhà
Kế thừa truyền thống ông cha