Sao mày buồn vậy ??? Thôi đừng buồn nữa

Sao mày buồn vậy ??? Thôi đừng buồn nữa . Đi ngủ thôi . Mọi chuyện rồi sẽ qua mà . Ngoan nào , ngoan nào .
Chúc nhà mình ngủ ngon . Sao mày buồn vậy ??? Thôi đừng buồn nữa . Đi ngủ thôi . Mọi chuyện rồi sẽ qua mà . Ngoan nào , ngoan nào .
Chúc nhà mình ngủ ngon .