Chúc mừng năm mới.

Chúc mừng năm mới.
Tiền đầy túi.
Tim đầy tình.
Xăng đầy bình.
Gạo đầy lu.
Muối đầy hủ.
Vàng đầy tủ.
Sức khỏe đầy đủ.
HAPPY NEW YEAR. Chúc mừng năm mới.
Tiền đầy túi.
Tim đầy tình.
Xăng đầy bình.
Gạo đầy lu.
Muối đầy hủ.
Vàng đầy tủ.
Sức khỏe đầy đủ.
HAPPY NEW YEAR.