Tết tới tấn tài Xuân sang

Tết tới tấn tài Xuân sang đắc lộc Gia đình hạnh phúc Vạn sự cát tường
Tết tới tấn tài Xuân sang đắc lộc Gia đình hạnh phúc Vạn sự cát tường