Tống cựu nghênh tân

Tống cựu nghênh tân – Vạn sự cát tường – Toàn gia hạnh phúc.
Tống cựu nghênh tân – Vạn sự cát tường – Toàn gia hạnh phúc.