Thọ tỷ nam sơn tùng bách lão

Phúc như đông hải mãi trường lưu
Lộc tấn vinh hoa phú quý sinh
Thọ tỷ nam sơn tùng bách lão
Phúc như đông hải mãi trường lưu
Lộc tấn vinh hoa phú quý sinh
Thọ tỷ nam sơn tùng bách lão