Phúc lai miên thế trạch

Phúc lai miên thế trạch
Lộc mãn trấn gia thanh
( Phúc dâng tràn mọi nẻo
Lộc thơm ngát cửa nhà )
Phúc lai miên thế trạch
Lộc mãn trấn gia thanh
( Phúc dâng tràn mọi nẻo
Lộc thơm ngát cửa nhà )