Phúc thọ vô biên

Phúc thọ vô biên
Lộc tài vô tận
Phúc thọ vô biên
Lộc tài vô tận