* .-´´´-.,.-"´-. + ( ! Happy ! .* + ".New year." )

* .-´´´-.,.-"´-. +
( ! Happy ! .*
+ ".New year." )
* . "´-.,.-´" +

* .-´´´-.,.-"´-. +
( ! ........ !.*
+ ". ...... .")
* . "´-.,.-´" +
Chúcbạn một năm mới
An khang - Thịnh vượng
Phát tài- Phát lộc !
* .-´´´-.,.-"´-. +
( ! Happy ! .*
+ ".New year." )
* . "´-.,.-´" +

* .-´´´-.,.-"´-. +
( ! ........ !.*
+ ". ...... .")
* . "´-.,.-´" +
Chúcbạn một năm mới
An khang - Thịnh vượng
Phát tài- Phát lộc !