Một năm vất vả.

Một năm vất vả.
Thế là đã qua.
Ta chào năm mới.
Chúc nhau lời ca.
Bình an vô sự, mọi điều tốt lành.
Chúc mừng năm mới. Một năm vất vả.
Thế là đã qua.
Ta chào năm mới.
Chúc nhau lời ca.
Bình an vô sự, mọi điều tốt lành.
Chúc mừng năm mới.