Chúc mọi người một năm mới

Chúc mọi người một năm mới:
Tiền vô phơi phới.
Làm ăn tấn tới.
Có người yêu mới.
Và hạnh phúc tới.
HAPPY NEW YEAR. Chúc mọi người một năm mới:
Tiền vô phơi phới.
Làm ăn tấn tới.
Có người yêu mới.
Và hạnh phúc tới.
HAPPY NEW YEAR.