Tân niên Tân phúc Tân tri kỷ Vạn lộc

Tân niên Tân phúc Tân tri kỷ Vạn lộc Vạn tài Vạn công danh
Tân niên Tân phúc Tân tri kỷ Vạn lộc Vạn tài Vạn công danh