Nhân dịp năm mới tôi muốn nói rằng

Nhân dịp năm mới tôi muốn nói rằng. Tôi sẽ yêu em đến giấy phút cuối đời
Nhân dịp năm mới tôi muốn nói rằng. Tôi sẽ yêu em đến giấy phút cuối đời