Chăm chỉ học hành rèn đức hạnh

Chăm chỉ học hành rèn đức hạnh
Hăng say lao động luyện tài năng Chăm chỉ học hành rèn đức hạnh
Hăng say lao động luyện tài năng