Ngàn năm ghi nhớ công ơn Đảng Muôn thủa không quên đức Bác Hồ

Ngàn năm ghi nhớ công ơn Đảng
Muôn thủa không quên đức Bác Hồ Ngàn năm ghi nhớ công ơn Đảng
Muôn thủa không quên đức Bác Hồ