Tuổi thơ lớn lên cùng đất nước

Tuổi thơ lớn lên cùng đất nước
Măng non tươi tốt định tương lai Tuổi thơ lớn lên cùng đất nước
Măng non tươi tốt định tương lai