Bách hoa thổ diễm xuân phong noãn

Bách hoa thổ diễm xuân phong noãn

Vạn chúng cánh tân quốc vận xương Bách hoa thổ diễm xuân phong noãn

Vạn chúng cánh tân quốc vận xương