Đảo hải di sơn hào tình vĩnh tại

Đảo hải di sơn hào tình vĩnh tại

Cải thiên hoán địa lạc thú vô cùng. Đảo hải di sơn hào tình vĩnh tại

Cải thiên hoán địa lạc thú vô cùng.