Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ

Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ

Vạn lý giang sơn vạn lý xuân
Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ

Vạn lý giang sơn vạn lý xuân