Thu lấy tinh hoa thời trí tuệ

Thu lấy tinh hoa thời trí tuệ
Mở ra đường lớn đến tương lai Thu lấy tinh hoa thời trí tuệ
Mở ra đường lớn đến tương lai