Tiếng tiêu thủ thỉ suối ba canh

Tiếng tiêu thủ thỉ suối ba canh
Vẻ xuân tô điểm hoa hai tháng Tiếng tiêu thủ thỉ suối ba canh
Vẻ xuân tô điểm hoa hai tháng