Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước

Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước
Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước
Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây