Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt

Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt
Còn xem trong kính có lăng treo Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt
Còn xem trong kính có lăng treo