Phù dung mới nở xem thường đuốc

Phù dung mới nở xem thường đuốc
Kính ngọc vừa soi tỏ nội lam Phù dung mới nở xem thường đuốc
Kính ngọc vừa soi tỏ nội lam