Với hoa sớm như vừa tác hợp

Với hoa sớm như vừa tác hợp
Ở gác đẹp bạn bè đều vui Với hoa sớm như vừa tác hợp
Ở gác đẹp bạn bè đều vui